SRPŠ

SRPŠ při ZŠ Jungmannova Kuřim

SRPŠ je neziskové sdružení rodičů a přátel školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání.

SRPŠ podporuje:

- využití rozšiřujících forem a metod výuky
- zájem žáků o školní výuku
- mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím programem školy zapojují žáky do sportovních, kulturních a dalších aktivit
- vytváření sociálního klimatu školy
- činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- motivování žáků k co nejlepším studijním výsledkům
- zlepšování podmínek pro výuku a výchovu žáků

To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, projektových dnech, exkurzí, odměn nejlepším žákům a třídám, spolupráci při kulturních akcích, akcích pořádaných městem, apod. SRPŠ v rámci svého působení spolupracuje s vedením i pedagogy školy a využívá ve své práci svých dlouholetých zkušeností i zkušeností podobných sdružení jiných škol.

Jednání SRPŠ jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ. Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich částkou  200 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich. Žáci čerpají prostředky fondu v rámci výše zmíněných podporovaných aktivit a využíváním materiálních podmínek školy.

Vedení SRPŠ: