Školská rada

Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky k postupu při zřizování školské rady

 

Tato informace se týká zřizování školských rad při jednotlivých školách zřizovaných Městem Kuřimí.

Školská rada se zřizuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a jejím hlavním účelem je umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogickým pracovníkům podílet se na správě školy.


Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy vydáním zřizovací listiny, zároveň stanoví počet jejích členů.

Školská rada má na základě rozhodnutí zřizovatele 9 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel – Město Kuřim, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem, vydaným zřizovatelem, řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Doporučuje se, aby počet navržených kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a pedagogickými pracovníky byl nejméně 8 (4 za zákonné zástupce nezletilých žáků a 4 za pedagogické pracovníky), ale i více. Čtvrtý a další kandidáti, kteří se nestanou členy školské rady, budou náhradníky pro případ zániku členství člena školské rady.

Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin nebo zrušením školské rady.

První zasedání školské rady po jejím zvolení svolává ředitel školy, a to do 15 dnů od zahájení školního roku. Její další zasedání svolává zvolený předseda.

Na prvním zasedání zvolí členové školské rady nadpoloviční většinou přítomných členů předsedu a místopředsedu a schválí svůj jednací řád (návrh jednacího řádu je přílohou zřizovací listiny). Jednací řád upraví podrobnosti způsobu práce a jednání školské rady.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Její zasedání a činnost řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

Ředitel školy je povinen zajistit informovanost oprávněných osob o povinnosti zřídit školskou radu a v souladu s volebním řádem zajistit uskutečnění voleb do školské rady.

Volby se uskuteční tak, aby jejich výsledky mohl ředitel školy předat zřizovateli jako podklad pro vydání zřizovací listiny školské rady nejpozději do 10. 6. 2005.

 

Seznam členů Školské rady při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci na období od 01. 12. 2014 do 30. 11. 2017


1. Zástupci zřizovatele

Jméno a příjmení: Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
Telefon:  +420 775 978 326
E-mail: sukalovsky@kurim.cz

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Němcová
Telefon: + 420 723 364 152
E-mail: nemcovah@radnice.kurim.cz

Jméno a příjmení: Mgr. Ladislav Ambrož
Telefon: + 420 777662094
E-mail: ladaam@seznam.cz

2. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Jméno a příjmení: Ing. Miloš Josefi (místopředseda ŠR)
Telefon: + 420 724 535 977
E-mail: josefimilos@gmail.com

Jméno a příjmení: Ing. Nicola Šimonová
E-mail: n.simonova@volny.cz
Telefon: + 420 777 119 778

Jméno a příjmení: Mgr. Petra Přidalová
E-mail: petra.pridalova@email.cz
Telefon: + 420 775 317 205

3. Zástupci pedagogických pracovníků

Jméno a příjmení:  Iva Prokopcová
Telefon: + 420 720 323 373
E-mail: prokopcova@zskj.cz

Jméno a příjmení: Ing.Mgr. Sylva Rašovská,  - 
Telefon: + 420 606 565 636
E-mail: rasovska@zskj.cz

Jméno a příjmení: Mgr. Iva Špunarová (předsedkyně ŠR)
Telefon: + 541 230 342/kl.17
E-mail: spunarova@zskj.cz

V Kuřimi dne: 26. 10. 2021