Historie naší školy

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1953. Byla postavena nákladem 16 milionů korun jako Osmiletá střední škola v Kuřimi (I. stupeň 1.–5. roč.). Měla pouze dva trakty a v přístavbě se nacházel byt školníka. V jedenácti třídách se tehdy učilo 411 žáků. V 6.–8. ročníku pokračovali žáci v budově na Komenského ulici (v bývalé Masarykově měšťanské škole, postavené v roce 1929 pod kopcem Záruba). Při škole byla tehdy zřízena i školní družina, která pečovala o děti zaměstnaných matek.

Ředitelem školy byl Jan Pokorný, po jeho odchodu do důchodu v roce 1958 byl jmenován novým ředitelem Antonín Králík.

Zákonem z roku 1960 byla povinná školní docházka prodloužena na devět let a z osmiletých středních škol se staly základní devítileté školy.

V roce 1962 byla dokončena a otevřena další část školní budovy – tělocvična s přilehlými šatnami, dílna a jídelna s kuchyní.

V roce 1964 byla na základě rozhodnutí ONV Brno - venkov ZDŠ v Kuřimi rozdělena na dva subjekty:

  • ZDŠ Komenského – I. a II. stupeň, jejímž ředitelem byl nadále Antonín Králík.
  • Neúplnou ZDŠ – I. stupeň, jejímž ředitelem se stal Antonín Komprs, která byla umístěna na Jungmannově ulici.

Pedagogický sbor tvořili tito učitelé: Jarmila Dvořáčková, Alena Martišková, Libuše Kolaříková, Věra Němcová, Antonín Komprs, Antonín Vintr, Jarmila Babáková, Marie Jaklová, Oldřich Mader, Marta Malásková.

Do budovy na Komenského ulici se však všechny děti nevešly, takže I. stupeň této školy (později i 6. třídy) zůstaly v budově na Jungmannově ulici.

V roce 1966 byl po odchodu Antonína Králíka do důchodu jmenován ředitelem Jaroslav Doležal, který byl v době normalizace z malicherných politických důvodů v roce 1970 odvolán. Na dva roky nastoupil Josef Vozka z Modřic.

Od roku 1972 působil ve funkci ředitele Miroslav Vespalec, bývalý ředitel ZDŠ Zbýšov. V témže roce začíná v 1. třídě experiment ministerstva školství – zkrácení I. stupně na čtyři roky. Škola v Kuřimi se stává druhou pokusnou školou v okrese po ZDŠ Šlapanice. Místo ředitele Antonína Komprse nastupuje Milada Jarůšková.

Reorganizací škol v Kuřimi se stávající stav upravuje a po dohodě s ONV Brno-venkov v roce 1976 vznikají dvě kompletní ZDŠ. Jedna na Komenského s ředitelkou M. Jarůškovou a druhá Jungmannově ulici s ředitelem M.Vespalcem.

Po doběhu experimentální výuky se opět mění délka povinné školní docházky na základní škole na osm roků, žáci musí absolvovat další dva roky na středních školách.

Na školách se dosti tvrdě razí komunistická výchova, je potlačována náboženská výchova. Učitelé povinně absolvují politická školení, děti soutěží v Puškinově památníku a ve znalostech „O zemi, kde zítra již znamená včera", téměř všichni jsou členy Pionýrské organizace. V areálu školy se brigádnicky začala stavět v roce 1979 pionýrská klubovna, pro děti byla otevřena v roce 1983.

1. ledna 1981 potkala školu nepříjemná záležitost – vichřice strhla celou střechu II. traktu. Střecha však byla v rekordním čase opravena.

V roce 1982 byla provedena generální oprava elektroinstalací, v roce 1983 plynofikována kotelna.

Ze školy odchází v roce 1983 Jaroslav Fukan – je pověřen vybudováním Okresního materiálního střediska pro školy, které se do dnes pod názvem Středisko služeb školám v areálu naší školy nachází.

Učitelé a žáci se zapojují do různých organizací, kroužků, soutěží, spartakiád, vystoupení při různých politických a městských akcích. Škola udržuje družební vztah se ZDŠ v Malackách na Slovensku.

V roce 1990 odchází do důchodu Miroslav Vespalec a ve funkci jej nahrazuje Pavel Vacek z Veverské Bítýšky.

Ve škole probíhá demokratický proces. Je zrušena komunistická „Síň tradic", jsou zrušena politická školení, je povolena výuka náboženství, ruštinu nahrazuje němčina s angličtinou......

Pavel Vacek se po roce vzdává funkce a dává přednost podnikání. Do funkce je po konkurzním řízení jmenována Mgr. Ivana Boleslavová.

Ve škole pokračují další úpravy – je zateplena tělocvična, do tělocvičny instalována palubovka a nové osvětlení, zakoupen nový a renovován starší školní nábytek, rekonstruována hygienická zařízení........

V roce 1994 se děti 1. a 2. tříd začaly učit podle projektu „Obecná škola", ovšem v roce 1997 rozhodla pedagogická rada o přechodu na program „Základní škola". Od roku 1996 byla znovu uzákoněna povinná devítiletá školní docházka na ZŠ.

V roce 2002 se vzdala funkce Mgr. Boleslavová a na její místo byl na tři měsíce jmenován Mgr. Milan Juránek. Na základě výsledků konkurzního řízení byl k 1. 12. 2002 jmenován ředitelem školy Mgr. Richard Mach. Od téhož data přestala být škola organizační složkou obce a stala se samostatným právním subjektem.

Podle dostupných informací sestavila Mgr. Michaela Kalinová