Výběrové řízení - Dodávka a výměna podlahových krytin

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.czrm.mach@gmail.com ______________________________________________________________________

 Č.j. 034/2020/ZŠJUNGMANNOVA

-        Zadavatel-

 

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

 

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ

. 

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá elektronicky nebo formou doporučené korespondence.

 

1)      Název zakázky

 „Dodávka a výměna podlahových krytin – včetně podkladu, v budově Základní školy Jungmannova Kuřim.

2)      Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka a pokládka podlahových krytin v jedenácti učebnách Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, Okres Brno – venkov, příspěvková organizace – včetně podkladu, v budově Základní školy Jungmannova Kuřim, dle požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je také demontáž a likvidace původních podlahových krytin, montáž lina – obvodových lišt, vysátí podkladu, vyrovnání osb desky.

Požadavek na lino:

PVC s textilní podložkou, tloušťka 2,8 mm, nášlap 0,35mm, třída zátěže 32 - 41. Barevnost bude vybrána na základě předloženého vzorníku.

Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.

Vybraný dodavatel výběrového řízení je povinen před samotným dodáním zaměřit všechny plochy.

Plnění této veřejné zakázky bude probíhat v etapách - vždy pátek až neděle jedna učebna (termín bude součástí smlouvy s vítězem výběrového řízení a zadavatelem).

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány kvalitativní požadavky, jsou tyto požadavky stanoveny jako minimální. Dodavatel může nabídnout výrobky kvalitativně lepší.

Účastník výběrového řízení ke své nabídce přiloží také specifikaci jím nabízené podlahové krytiny včetně uvedení výrobce a typu.

3)      Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je:           dáno smlouvou s vítězem výběrového řízení

dle etap.    

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:    31.8.2020

Místem plnění veřejné zakázky je Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace. .

4)      Obchodní podmínky

Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

5)      Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritériem hodnocení bude:

a)      nejnižší nabídková cena včetně DPH 50%

b)      délka poskytnuté záruky 50% 

c)      Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší a podle délky poskytnuté záruky.

Zadavatel nestanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou nabídkovou cenu.

6)      Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle bodu a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklad prokazující profesní způsobilost bude doložen v kopii a může být nahrazen čestným prohlášením. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3 měsíce ke dni podání nabídky.

 Technická kvalifikace

K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení min. 1 významné dodávky (včetně pokládky) podlahových krytin za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v min. finančním objemu 100.000,- Kč včetně DPH (včetně uvedení ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele).

7)      Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

 1. Celková nabídková cena veřejné zakázky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena veřejné zakázky včetně DPH.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých by dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení předmětu plnění veřejné zakázky třeba. V cenové nabídce musí být zahrnuté i případné průstřihy lina. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny.        

 Podání nabídky

Nabídky budou podávány:

a)      Elektronicky

b)      Poštou resp. osobním předáním

Nabídky musí být doručeny zadavateli do31. 1. 2020 do 7:00 hodin.

Otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení a proběhne 31.1.2020.

8)      Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se bude konat v objektu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.  Dne 22.1.2020 v 9:00.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Mgr.Richard Mach +420 736607573, e-mail: mach@zskj.cz a ve věcech odborné problematiky Jiří Barták +420 603866203, e-mail: bartak@zskj.cz

9)      Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

 • Obsah nabídky
 • Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 • Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
 • Cenová nabídka
 • Návrh smlouvy (bez uvedených dat etap)
 • Specifikace nabízené podlahové krytiny
 • Případné další přílohy a doplnění nabídky

11)       Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě
 • uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
 • uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
 • uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.

Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:

www.zskj.cz  a na ISRS

 12)      Identifikační údaje zadavatele

Název:             Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Sídlo:               Jungmannova 813/5,  Kuřim 664 34

IČO:                70988285

Zastoupený:   Mgr.Richardem Machem - ředitelem

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit – bez udání důvodu.

V Kuřimi 15.1.2020

 

         Mgr.Richard Mach

ředitel příspěvkové organizace

 

Přílohy:

1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

3) Návrh smlouvy

4) Cenová nabídka