Od školního roku 2020/2021 – rozšířená výuka tělesné výchovy od 6.ročníku.

Od školního roku 2020/2021 bude vždy jedna ze tříd druhého stupně pracovat podle RVP resp. ŠVP s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
-          2020/2021           6. ročník

-          2021/2022           6. a 7.ročník

-          2022/2023           6., 7. a 8.ročník

-          2023/2024           6., 7., 8., a 9.ročník a následně ve stejné podobě

 

Charakteristika tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, podmínky přijetí a hodinová dotace v jednotlivých ročnících (proloženě je uvedena změna)

Charakteristika tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

-          5, 4, 4 a 3 hodiny tělesné výchovy

-          žáci jsou členy nějakého sportovního oddílu SK Kuřim, Plavecký klub …. (podmínkou není členství v oddílu města)

-          navazující sportovní příprava na výuku probíhá v prostorách školy nebo na sportovištích mateřských oddílů

-          4 soustředění ve školním roce (v případě vyššího počtu umožní škola další za podmínky splnění průměrné známky a doporučení třídního učitele - učitelky resp. trenéra – trenérky)

-          uvolnění na soutěže podléhá rovněž žádosti trenéra – trenérky a doporučení třídního učitele – učitelky

-          průměr známek bude sledován každé čtvrtletí a každé pololetí bude nutnou podmínkou pro setrvání ve třídě s rozšířenou
            výukou tělesné výchovy - šestý ročník 1,5, sedmý, osmý a devátý ročník 1,7

-          v případě závažného porušení školního řádu může být žák přeřazen do běžné třídy

 

Podmínky přijetí do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

-          běh 60m

-          běh 1000m

-          skok daleký z místa

-          přeskok přes švihadlo 1 minuta

-          sportovní hry slalom + střelba fotbal, basketbal, házená, florbal (žák si vybere hru, ve které je nejzdatnější)

-          plavci, hokejisti, lyžaři, krasobruslaři, golfisté, gymnasté…budou posuzováni podle speciálních požadavků daného sportu

-          průměr do 1,3 včetně

-          žádost rodičů

-          doporučení trenéra – trenérky

-          lékařské potvrzení o povolení zvýšené fyzické zátěže

Příjem přihlášek a přijímací řízení proběhne vždy v květnu (nebude-li to možné, proběhne v náhradním termínu, který stanoví ředitel školy. 

 

RVP, ŠVP ZŠ - TV                           

6.ročník – RVP, ŠVP ZŠ rozšířená výuka TV

 

Český jazyk                                4

Anglický jazyk                            3

Německý jazyk                           0

Dějepis                                       2

Občanská výchova                       1

Zeměpis                                      2

Matematika                                 4

Přírodopis                                    2

Fyzika                                          2

Chemie                                        0

Hudební výchova                          1

Výtvarná výchova                         2

Pracovní činnosti                            1

Tělesná výchova                             5

Informatika                                    1

Výchova ke zdraví                          0

Seminář z českého jazyka               0

Seminář z matematiky               0

Změna hodinové dotace:

Český jazyk                              - 1

Matematika                             - 1

Tělesná výchova                     +2

 

7.ročník – RVP, ŠVP ZŠ rozšířená výuka TV

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                       2

Občanská výchova                       1

Zeměpis                                       1

Matematika                                 5

Přírodopis                                      2

Fyzika                                           1

Chemie                                          0

Hudební výchova                           1

Výtvarná výchova                          2

Pracovní činnosti                             1

Tělesná výchova                              4

Informatika                                    0

Výchova ke zdraví                          0

Seminář z českého jazyka               0

Seminář z matematiky                   0

Změna hodinové dotace:

Zeměpis                                  - 1

Tělesná výchova                       +1

 

 

 

 

8.ročník – RVP, ŠVP ZŠ rozšířená výuka TV

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                       2

Občanská výchova                      1

Zeměpis                                      1

Matematika                                 5

Přírodopis                                   2

Fyzika                                         2

Chemie                                        2

Hudební výchova                          1

Výtvarná výchova                        1

Pracovní činnosti                           1

Tělesná výchova                            4

Informatika                                  0

Výchova ke zdraví                         1

Seminář z českého jazyka               0

Seminář z matematiky                 0

Změna hodinové dotace:

        Informatika                          - 1

Tělesná výchova                      +2

 

9.ročník – RVP, ŠVP ZŠ rozšířená výuka TV

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                       2

Občanská výchova                       0

Zeměpis                                       1

Matematika                                  5

Přírodopis                                      1

Fyzika                                            1

Chemie                                          2

Hudební výchova                            1

Výtvarná výchova                          1

Pracovní činnosti                            1

Tělesná výchova                            3

Informatika                                  1

Výchova ke zdraví                         1

Seminář z českého jazyka              1

Seminář z matematiky                  1

Změna hodinové dotace:

        Fyzika                                     - 1

Tělesná výchova                     +1

 

 

 

 

 

 

 

 

RVP, ŠVP ZŠ                           

6.ročník    – RVP, ŠVP ZŠ                            .

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           0

Dějepis                                      2

Občanská výchova                        1

Zeměpis                                       2

Matematika                                 5

Přírodopis                                      2

Fyzika                                            2

Chemie                                          0

Hudební výchova                            1

Výtvarná výchova                            2

Pracovní činnosti                              1

Tělesná výchova                               3

Informatika                                    1

Výchova ke zdraví                          0

Seminář z českého jazyka                0

Seminář z matematiky                    0

 

7.ročník – RVP, ŠVP ZŠ                                    .

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                      2

Občanská výchova                       1

Zeměpis                                      2

Matematika                                 5

Přírodopis                                    2

Fyzika                                          1

Chemie                                        0

Hudební výchova                          1

Výtvarná výchova                         2

Pracovní činnosti                          1

Tělesná výchova                            3

Informatika                                  0

Výchova ke zdraví                          0

Seminář z českého jazyka               0

Seminář z matematiky                   0

 

 

 

 

 

8.ročník – RVP, ŠVP ZŠ                                  .

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                      2

Občanská výchova                       1

Zeměpis                                      2

Matematika                                  5

Přírodopis                                     2

Fyzika                                           2

Chemie                                         2

Hudební výchova                            1

Výtvarná výchova                          1

Pracovní činnosti                             1

Tělesná výchova                               2

Informatika                                      1

Výchova ke zdraví                            0

Seminář z českého jazyka                   0

Seminář z matematiky                       0

 

9.ročník – RVP, ŠVP   ZŠ                               .

 

Český jazyk                                 5

Anglický jazyk                             3

Německý jazyk                           2

Dějepis                                       2

Občanská výchova                       0

Zeměpis                                       1

Matematika                                 5

Přírodopis                                    1

Fyzika                                          2

Chemie                                        2

Hudební výchova                         1

Výtvarná výchova                        1

Pracovní činnosti                          1

Tělesná výchova                           2

Informatika                                  1

Výchova ke zdraví                         1

Seminář z českého jazyka              1

Seminář z matematiky                   1

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Mach – ředitel školy

V Kuřimi 20.3.2020