Nadaní žáci

Nadaní žáci

„Všichni, ať už je jejich přirozené nadání pohotové, nebo pomalé, se musí vzdělávat a cvičit v tom, v čem chtějí vynikat.“               

                                                                                                                   Vzpomínky na Sokrata

Na naší škole se snažíme maximálně podporovat rozvoj každého jedince. Klíčový je pro nás rozvoj individuálních schopností a dovedností u všech žáků včetně žáků nadaných. Nadaný jedinec je ten, který má dispozice za příznivých podmínek podávat mimořádné výkony. Podle Renzlliho třísložkového modelu je to dítě, které vykazuje kromě nadprůměrných rozumových nebo speciálních schopností i vysokou míru tvořivosti a angažovanosti v úkolu. Mezi charakteristické rysy nadaných žáků patří rané čtenářství, bohatá slovní zásoba, dobré vyjadřovací schopnosti, výborná paměť, velká zvídavost, rozsáhlé znalosti, schopnost řešení problémů, schopnost logického usuzování a další. Schopnosti a dovednosti nadaných žáků se snažíme rozvíjet individuálním přístupem pedagogů ke každému žáku a pomocí různých zájmových kroužků, soutěží a olympiád.

 

Podpora nadaných žáků na naší škole

  • Depistáž žáků

Třídní a školní kolo vědomostní soutěže Labyrint

-        2. – 5. ročníky

-        říjen, listopad 2022

Testování logického myšlení systémem INVENIO

-        ve spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí (MU)

-        4. a 5. ročníky

-        únor 2023

Test vnímání emocí u školních dětí

-        ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU Brno

-        6. a 7. ročníky

-        březen 2023

 

  • Zájmové vzdělávání

Žákům, vykazujícím velmi dobré výsledky ve vzdělávání a v logickém myšlení, nabízíme volnočasové vzdělávání v podobě kroužků. V současné dobře otvíráme dva nové kroužky pro první stupeň. Kroužek MIU (podle FIE) určený žákům 2. a 3. tříd a Kroužek pro zvídavé pro žáky 4. a 5. tříd. Cílem kroužků je rozvíjet potenciál nadaných žáků. Kroužky jsou zaměřené na rozvoj kreativního myšlení, logického myšlení, zkušenostního učení a podporu sociálních dovedností.

 

Kroužek MIU (dle metody FIE)

Vedoucí lektor

Mgr. Tereza Šejblová

Anotace kroužku

Cílem kroužku je rozvíjet komunikační a kognitivní dovednosti žáků (paměť, myšlení i učební strategie). Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, s níž budeme s dětmi pracovat, je mezinárodně uznávanou metodou. Byla vytvořena izraelským psychologem Reuvenem Feuersteinem za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Kroužek MIU (metoda instrumentálního uvědomování) vychází z metody FIE, jedná se však o upravenou verzi FIE českými odborníky, kteří v metodě navíc aplikují nehodnocení.

 

Kroužek pro zvídavé
Vedoucí lektor

Mgr. Lenka Schormová

Anotace kroužku

Kroužek, který nabízí dětem setkání (nejen) s vědeckými tématy. Jednoduché fyzikální a chemické pokusy, vědecké bádání, šifry, logické hádanky, ale i zkoumání přírody kolem nás, první pomoc či hry na hrdiny. Cílem je rozvoj kreativity, logického a abstraktního myšlení i seznámení se s vědeckými přístupy hravou formou.

  • Olympiády

Dějepisná olympiáda

Matematická olympiáda

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Rozvoj čtenářské gramotnosti- Babylon

Scio testy

Klokan (matematická olympiáda pro 1. stupeň)

 

  • Více informací o nadaných:

https://www.nadanedeti.cz/

https://bioskop.muni.cz/

https://www.nadanedite.cz/

https://talentovani.cz/

http://www.centrumnadani.cz/

https://mensa.cz/