Informace k přijímacímu řízení na střední školy – ke dni 12. 5. 2020

 

—                Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23. června 2020.

Termíny školní přijímací zkoušky (týká se např. pedagogických oborů) stanoví ředitel. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém

termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

Pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4.

června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný

termín.

Pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku

5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

 

—                Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

 

—                Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku.

Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději

5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,

-  případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání).

 

Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o

 1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky
 5. obsahu přijímací zkoušky,
 6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 7. formě přijímací zkoušky,
 8. seznamu povolených pomůcek pro její konání
  1. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 Ochraně zdraví při konání přijímacích zkoušek).

 

—                Průběh přijímací zkoušky

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Jakmile žáci vyplní jednotné testy, škola je ještě v den konání naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení.

 

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého

jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

   Vyhodnocení přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit.

Cermat zpřístupní výsledky JPZ do sedmi kalendářních dní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce. Do

15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup

pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

 

   Odevzdání zápisového lístku

Ti, kteří byli na školu přijati, musí dát škole na vědomí, zda nastoupí ke studiu. Musí na dané škole odevzdat správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do

24. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky (pro učební

obory)!

 

   Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

 

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

 

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Pokud ano, pak vydá nové rozhodnutí,

kterým je přijme. Ředitel školy musí být schopen doložit, že oslovoval postupně uchazeče dle jejich pořadí v příjímacím řízení. Tento postup je nicméně pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může

vyhlásit další kolo přijímacího řízení.

Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb, o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti vyhlášky tedy do pátku 15. května 2020.

Vzor poučení:

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne

doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči