Řád ŠJ

Základní škola,Kuřim,Jungmannova 813,okres Brno-venkov,příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr.Richard Mach, telefon 541230342, 736607573, IČO 70988285 

Provozní řád školní jídelny

určen pro žáky strávníky a jejich rodiče 

Tento provozní řád vyplývá:

- z vyhlášky ministerstva školství podle §35,odst.2,§121 odst.1,§123 odst.5 zákona č.561/2004 Sb.

- z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2005 Sb. a § 121 od.2 školského zákona

Vstup do školní jídelny

V době vydávání obědů, tj. v době od 11.30 do 14.00 hodin jen obědvající strávníci.

Vyzvedávání obědů

V době od 10.45 do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 13.15 hodin rodiče nebo příbuzný, který vyzvedává oběd žáka pouze v první den nemoci. Zvláštní vchod ze školního hřiště. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti žáka se musí obědy odhlásit. Je také možno dát jídlonosič s čipem do vozíku u tělocvičny do 10.30 hodin.Jídlonosič bude naplněn a strávník si ho může vyzvednou v kterékoli době od 11.00 hodin.

 

V úřední hodiny školní jídelny, tj. od 6.30 do 10.00 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin denně pro rodiče strávníků.

Při vstupu do jídelny žák-strávník odloží školní brašnu na určené místo. Přezutý a s umytýma rukama přijde s čipem k výdejním okénkům.

Z připraveného stojanu vezme podnos a příbor. Přiloží čip. U okénka odebere hlavní jídlo a posune se k okénku poslednímu. Tady odebere polévku.

Po konzumaci oběda odevzdá použité nádobí tříděně u okénka.

Pitný režim obsluhují žáci sami.

Součásti oběda – potraviny – ani nádobí se ze školní jídelny neodnáší. Strávníci se řídí pokyny dozorujících učitelů.

Bez čipu nelze oběd odebrat. Pokud strávník čip ztratí musí si zakoupit nový.

Jestliže strávník čip zapomene požádá vedoucí ŠJ o vydání karty na jeden oběd.

Strávníci jsou povinni řídit se v jídelně pokyny dozorujících učitelů, vedoucí školní jídelny a kuchařek u výdejních okének. Při stolování se musí chovat ohleduplně jak k sobě navzájem, tak zvláště k mladším strávníkům. Strávníci jsou povinni dodržovat hygienická a společenská pravidla při stolování.

Za kvalitu jídla odnášeného v jídlonosičích odpovídá kuchyně pouze v době výdeje oběda.

Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník nahlásí vedoucí školní jídelny. Na ni se také obrací s technickými a hygienickými závadami. 

Mimořádný úklid jídelny v době výdeje obědů řeší směrnice ředitelství školy.

Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí žák dozorujícímu učiteli.

Připomínky ke stravování může předat rodič Stravovací komisi.

Jídelní lístek a tento provozní řád je rodičům k dispozici na nástěnce u stravovacího terminálu, v prostorách jídelny a na webových stránkách školy.

 Přihlašování obědů

Odevzdáním vyplněného formuláře – Přihlášky ke stravování. Rodič vyplní jméno strávníka, třídu, bydliště, podpis ,datum,způsob platby, popř. od kdy se žák bude stravovat.

Tuto přihlášku odevzdá do školní jídelny. Po přihlášení ke stravování a zaplacení poplatku, obdrží strávník identifikační kartu, pomocí které jsou mu vydávány obědy ve ŠJ a provádí se i výběr ze dvou jídel.

Výběr jídel

Ve ŠJ je možné si vybrat ze dvou jídel. Oběd č.1 má každý strávník automaticky pokud má zaplacené obědy. Jestliže chce žák oběd č.2 musí si ho sám navolit na terminále, který je umístěn na chodbě před jídelnou a to vždy tři dny dopředu.

Odhlašování obědů

24 hodin předem – do 11.00 hodin na následující den osobně nebo telefonicky  na tel. číslo  541 230 265 kl. 25, mob.736 607 572, nebo na webových stránkách školy.

 Placení obědů

Obědy se platí měsíčně předem:

1. srážkou z bankovního účtu na bankovní účet školní jídelny (je třeba dát v bance souhlas s   

     inkasem ve prospěch účtu ŠJ  693 9641/0100 a oznámit vedoucí ŠJ číslo účtu, ze kterého   

    budou platby chodit)

2. hotově na pokladně Komerční banky – zde je třeba použít přiděleného variabilního

     symbolu žáka.

Při první platbě je třeba zaplatit vratnou zálohu 100,- Kč na čip.

Pokud stravné nebude včas na bankovním účtu školní jídelny, nemůže být oběd vydán.

 

Od 1.9.2005 se platba za obědy už nerozlišuje podle tříd, ale podle věku dosaženého  během školního roku podle bodů 1 až 4 vyhl.č.107, ze dne 25.2.2005 stanovené podle zák.č.561/2004. Platba je určena podle fin. normativu v rámci rozpětí fin. limitů.

Fin. limity obdrží strávníci na zvláštním rozpise.

Vracení přeplatků probíhá vždy v měsíci červenci. Pokud přeplatek přesáhne limit zářijové platby, je vrácen v celém rozsahu. Pokud nepřesáhne limit převádí se na měsíc září.

Toto opatření bylo provedeno na žádost rodičů. Pokud žák neodevzdá čip je považován stále za strávníka.

Hromadné odhlášky žáků ze stravování ve ŠJ, v případě výletů, exkurzí atd. je třeba ohlásit vedoucí ŠJ alespoň týden dopředu prostřednictvím třídních učitelů.

Kuřim 1.9.2017