Obecné informace pro rodiče


ŠKOLNÍ DRUŽINA


Provoz ŠD – ráno   6,00  –  7.40 (budova školy – knihovna)

          Odpoledne  11.35 – 17.00 hod (přízemní budova vedle školy)


Na přihlášce musí být uveden čas odchodů domů nebo do jednotlivých kroužků během týdne.

Je nutné napsat s kým bude dítě odcházet (samo, s bratrem, apod.) a komu nesmíme  dítě svěřit

(pokud tato situace nastane).Docházku do kroužků dopíšeme do přihlášky po jejich ustálení, stejně  jako případné změny.

Zprávy mezi námi a vámi rodiči si budeme předávat v deníčku, který slouží pouze pro školní družinu. Moc prosím o kontrolu  deníčku – děti mohou zapomenout, že měly předat vzkaz. Pokud má dítě někdy odejít samo v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musíte nám sdělit písemně nebo vy osobně. NIKDYnepustíme dítě, pokud nám toto  sdělí  samo ústně  aniv případě, že vy budete o uvolnění  z družiny žádat telefonicky.


Z hygienických důvodů by děti neměly chodit do družiny naboso. Máme tu koberec a na ten chodíme bez papučí.  Děti, které zůstávají v ŠD až do pozdějšího odpoledne, by měly mít ještě odpolední svačinu.

V rámci ŠD bude probíhat kroužek plavání. a to ve středu od 14,00 do 15,30 hodin.

Na jakékoli dotazy týkající se ŠD rádi odpovíme osobně nebo po telefonu – číslo družinového

mobilu – 731 375 340.

Dle Vnitřní směrnice ředitele školy o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny ZŠ Kuřim Jungmannova činí měsíční částka 250,-Kč.

Snížená platba příspěvku se týká dětí dojíždějících z  Podlesí a činí 50,-Kč na měsíc, pokud

je dítě ve školní družině pouze  do doby odjezdu  prvního autobusu. V jiném případě je příspěvek hrazen v plné výši. Příspěvek se platí Základní škole Jungmannova 813, Kuřim.Provádí se bezhotovostně  na účet školy. PLATBU PROSÍM PROVEĎTE PŮLROČNĚ tzn. 1 250,-Kč NA PRVNÍ POLOLETÍ  A  1250,-Kč NA DRUHÉ POPLOLETÍ  NEBO CELOROČNĚ  tzn. 2 500,- Kč. Platba na první pololetí musí být uhrazena do 30.9.2016, druhé pololetí  je třeba uhradit do 31.1.2017. ZAPLACENÍ POPLATKU JE TŘEBA DOLOŽIT  POTVRZENÍM O ZAPLACENÍ DO KONCE ZÁŘÍ, PRO 2.POLOLETÍ DO KONCE LEDNA.  Pokud nebude poplatek včas uhrazen bude dítě s okamžitou platností z družiny vyloučeno. Při odhlášení dítěte z družiny během roku se vrací adekvátní částka.


ČÍSLO ÚČTU ŠKOLY: 27-9326280277/0100. U každé platby musí být uveden platný variabilní symbol. Tento, co nejdříve nalepíme dětem z 1.tříd do deníčku. S placením  proto prosímvydržte, až  ho budete znát.Starším dětem zůstává var.symbol z předchozích let. Příspěvek se neplatí, jestliže dítě družinu PO CELÝ  kalendářní měsíc nenavštěvovalo – z důvodu dlouhodobé nemoci nebo pobytu v léčebně. V tomto případě je plátce povinen předložit potvrzení lékaře.


Máte-li možnost získat jakýkoli materiál, který bychom mohli s dětmi využít při práci nebo malování, prosíme vás touto cestou, abyste na nás nezapomínali. PŘEDEM DĚKUJEME.

Do ŠD dítě potřebuje:  náhradní oblečení na  zahradu popř. i starší boty (dle počasí)

Tyto  věci si budou děti nechávat v šatně. Prosím  vše podepsat.

Dále:   10krát papírové kapesníčky

           1 sirup (pomůže k dodržování odpoledního pitného režimu)

           1 krabičku čaje popř  cukru , citronku  (využijeme v chladnějším počasí)


DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI                                Ilona Lemperová – vedoucí  vychovatelka