Autoevaluace 2009-2011Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813,

okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

                       

 

 

AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA

2009 – 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Mach

 

Vlastní hodnocení školy – autoevaluační zpráva  

 

 

Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků 2009/2010 až 2010/2011.

 

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na:

 

a)      cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu jejich reálnost a stupeň důležitosti

b)      posouzení, jakým způsobem je škola plní

c)      oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:

a)      podmínky ke vzdělávání

b)      průběh vzdělávání

c)      vnitřní a vnější vztahy

d)      výsledky vzdělávání žáků

e)      řízení školy, kvality personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

f)       úroveň výsledků práce školy

 

Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů:

 

a)      pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků

b)      ankety a dotazníky, které byly dodány učitelům a rodičům

c)      rozhovory

d)      výstupy z vlastní kontrolní hospitační činnosti, hospitací, pozorování

e)      písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, apod.)

f)       vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.)

g)      vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematiky zaměstnanosti spádové oblasti apod.)

h)      externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.)

i)        v minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy

 

Jednotlivé oblasti jsou vždy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit, oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také v čem má rezervy.

 

 Podmínky ke vzdělávání

 

Demografické podmínky

 

Porodnost v porovnání s ostatními kraji a oblastmi kraje je vyšší a tím dochází k nárůstu obyvatel v Kuřimi a spádových obcích. Silné ročníky přicházejí do prvních ročníků, což vede k vysoké naplněnosti školy na prvním stupni. Odchodem na víceletá gymnázia a výběrové školy v Brně, dochází však k úbytku žáků na druhém stupni, kde budeme muset z ekonomických důvodů zvažovat spojování tříd, resp. skupin na jednotlivé předměty.

 

Legislativa

 

Školský zákon přinesl velmi podstatné změny a výrazně ovlivnil práci školy v posledních letech – zavedením vlastního ŠVP Everest a s tím nutnost hodnocení vlastních výstupů vzdělávání žáků.

 

Malou pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č. 101/2000 Sb. a bude nucena si vyžádat od rodičů souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů žáků, k čemuž má škola pro školní rok 2011/2012 vypracovanou vlastní směrnici.

 

Zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které škole jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových nároků. A snížených prostředků do FKSP.

 

Konkurenční prostředí školy a veřejnost

 

Škola se dostává do velmi úzké vazby škola – zřizovatel. Vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi – získat žáky. Postupně se mění přístup rodičů ke škole – již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek.

Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu dobře hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich klientů – rodičů a jejich dětí. Umíme vytvořit bezstresové, pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce.  Absolventi školy (žáci odcházejí z 9. ročníku) jsou na svých středních školách úspěšní, většinou vzdělávání úspěšně dokončí. Ve školním roce 2009/2010 však došlo k výrazným přestupům žáků z jedné střední školy na jinou.

Vedení školy vynakládá maximální úsilí pro další rozvoj školy (získávání finančních prostředků), zajištění servisu pro pedagogy i provozní zaměstnance. Škola je na veřejnosti stále lépe  prezentována (webové stránky školy, místní tisk, výstavy, soutěže, kulturní akce pro rodiče i seniory, sportovní soutěže pořádané jinými školami i soutěže vlastní).

 Průběh vzdělávání

Organizace, metody a formy práce

Organizace školního roku je na dobré úrovni. Plánované akce školy nabízejí setkávání se s dalšími školami a veřejností.

Plánování a bezprostřední příprava výchovně – vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo, některým žákům ve spolupráci s PPP vytváříme IVP. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu a pohybu mimo školní budovu (hřiště, exkurze…).  Forma provedení odpovídá většinou danému tématu. Učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací (propojení učební látky s příklady z praktického života). Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovaly jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Kvalitu výchovně – vzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý vstřícný přístup učitelů.

Škola poskytuje kvalitní vybavení tzn. školní zahradu, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, didaktické pomůcky, především k výuce cizích jazyků, informatiky včetně školní knihovny. Stejně tak je škola velmi dobře vybavena pomůckami pro děti prvního stupně.

 

Realizace ŠVP Everest

 

Silné stránky

a)      učitelé sami ovlivňují průběh vzdělávání tvorbou časově tematických plánu na školní rok

b)      cílem výuky je zapojení žáků do běžného života

c)      dostatečná nabídka zájmových kroužků, dle přání většiny rodičů

d)      vytváření IVP a individuálních programů

Slabé stránky

a)      navýšení vyučovacích hodin v průběhu školního týdne

b)      nutná postupná úprava ŠVP

c)      žáci neumí pracovat s učebnicí a komplikovaným tématem

Příležitosti

a)      pomocí ŠVP učitelé ovlivňují obsah výuky

b)      výuka cizích jazyků a ICT

c)      spolupráce s PPP, s psychology a dalšími odborníky

d)      vzdělávání pedagogických pracovníků

Hrozby

a)      klesající morální úroveň žáků

b)      nadměrné nároky na pedagogy

 

Vnitřní a vnější vztahy

 

Ve vztazích pedagogů převládá pozitivní atmosféra, učitelé pracují v týmech, předávají si informace a zkušenosti. Chybí zájem rodičů o spolupráci se školou, malá účast na třídních schůzkách. Pěkná účast na akcích školy.  Spolupráce školy s dalšími subjekty je na dobré úrovni.

 

Výsledky vzdělávání žáků

 

Zajišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením a zároveň praktickými dovednostmi. Zdokumentované hodnocení, které provádí vyučující. Poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Analýza zjištěných výsledků je předmětem jednání pedagogické rady.

Na naší škole se vyskytuje záškoláctví,  narůstají časté krátkodobé absence v nižších i vyšších ročnících. Zhoršení prospěchu v závislosti na absencích je prokazatelné. V 9. ročnících dochází po přijímacích zkouškách ke zhoršení prospěchu i chování.

Žáci na naší škole mají malou slovní zásobu,  proto je pro ně obtížné vyjadřování. Pramení to i z prostředí, ve kterém vyrůstají a pohybují se. Rodiče s nimi málokdy někam chodí (kino, výstavy), netráví společně volný čas. Nezvládají chování v cizím prostředí. Velmi málo čtou, znají jen počítač, televizi, mobil. Problémem pro ně je říci souvislý text o 3–4  větách s použitím slušných výrazů.

 

Řízení školy, personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Ředitel školy koordinuje práci jednotlivých útvarů, zejména prostřednictvím provozních porad, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují pravidla činnosti školy.

Komunikační systém má stále nedostatky a mým cílem je snaha průběžně komunikační systém zdokonalit. Aktuální zprávy potřebné pro větší počet pracovníků jsou zveřejněny v měsíčním plánu. Je využíván osobní kontakt s učiteli a pravidelné, plánované i operativní schůzky.

 

V průběhu analýzy vnitřních zdrojů jsem zjistil charakteristické rysy pedagogického týmu:

 

 • v pedagogickém sboru jsou nedostatečně      zastoupeni muži
 • někteří nekvalifikovaní pracovníci zahájili      potřebné studium, s dalšími je tato otázka projednávána
 • pedagogové se aktivně zapojují do života školy      (výstavy, soutěže, kulturní akce)
 • ochota změny k novému vzdělávacímu programu
 • věkově rovnoměrně rozvrstvený - flexibilní      kolektiv
 • pedagogové se dále vzdělávají (kurzy, přednášky,      semináře)
 • kladný přístup ke grantům a projektům EU
 • důležitou součástí DVPP bylo proškolení: sociálně      patologických jevů, prevence šikany, enviromentální výchovy, protidrogové      prevence,
 • Považuji za správné řízení školy charakterizovat      jako demokratické, direktivní v oblasti rozpočtu, naopak jako      liberální v oblasti vývoje školy, alternativních vzdělávacích aktivit.      Kombinace obou způsobů je uplatňována v oblasti DVPP a personalistice      – vytváření pedagogického týmu.

Úroveň výsledků práce školy

Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy ověřuji i to, zda dostatečně propagují svojí práci a práci celé školy, reagují-li na potřeby žáků a chápou je, zda dovedou navodit u žáků pocit, že jim je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se i rodičům.

V kontrolní činnosti vyhází vedení školy z poznatků ČŠI z poslední inspekční návštěvy a zaměřilo se na sledování plnění učebních plánů, metod a forem práce, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy pedagogy. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů.

Kontrolní systém je rozpracován, postihuje celou organizační strukturu a jeho funkčnost zajišťuje účelné rozdělení pravomocí mezi zástupce ředitele, ředitele školy a další pověřené zaměstnance. Totéž platí o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy jsou strukturovány a umožňují dostatečně kvalitní analýzu pedagogické činnosti. S výsledky hodnocení jsou učitelé vždy seznámeni.  V kontrolní a hospitační činnosti jsou uvedeny kompetence udělené zástupci, zástupkyni a výchovné poradkyni. Ze závěrů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost neposkytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě a průběhu výchovy a vzdělávání, plnění učebních osnov, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Z toho důvodu připravujeme změny v oblasti kontrolní činnosti. Velmi intenzivně se škola zabývá personálními otázkami a přirozeným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu. Dává příležitost k uplatnění mladým absolventům s příslušnou odbornou kvalifikací. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem.

Závěr

Z vlastní práce vyplývá několik závěrů, které by měly ovlivnit další činnost školy v budoucích letech.

 • Zpracovat školní vzdělávací program pro žáky se      specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení.
 • Snažit se zvýšit zájem rodičů o spolupráci se      školou a o život školy.
 • Posílit u žáků pozitivní myšlení a zájem o další vzdělávání.
 • Zlepšit prestiž školy v podvědomí široké      veřejnosti.
 • Společně vytvořit uvolněné a přátelské prostředí      pro žáky z problémových a sociálně slabých rodin.
 • Poskytnout pedagogickým pracovníkům odbornou      supervizi a možnost řešit aktuální problémy s psychologem, který bude      dlouhodobě spolupracovat s naší organizací.

 

V Kuřimi dne 23.09.2011

Zpracoval: Mgr. Richard Mach, ředitel školy

Schváleno Školskou radou dne:  26.09.2011

Schváleno pedagogickou radou:   3.10.2011