Zápis do 1. tříd

Zdroj - portál MŠMT

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI 2 (DOTAZY K NÁSTUPU DÍTĚTE DO ZŠ, ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A SPÁDOVOSTI MŠ)

 

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

 „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. „

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

 Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

  Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, ale které není sociálně znevýhodněné?

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. S ohledem na znevýhodnění dětí jsou stanoveny i nižší počty dětí (7-15 dětí ve třídě). Při přijímání dítěte je třeba dodržet obě podmínky stanovené § 47 odst. 1 věta první zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, ale nemají sociální znevýhodnění, nemohou být do přípravných tříd zařazovány.

 Jak je to v současné době s odklady povinné školní docházky. Lze si podat odklad u jednoho dítěte vícekrát, tzn. že by dané dítě např. chodilo do první třídy o dva roky později? Pokud to možné je, kolik takovýchto odkladů je možno podat (o kolik let později může dítě nastoupit do školy)?

 Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

  

Má základní škola v případě, že dítě zamešká 30% výuky, možnost spojit se se sociálním úřadem a vrátit dítě zpět do školky?

 

Žádný právní předpis nestanoví, že zamešká-li žák prvního ročníku 30% výuky, musí mu být povolen tzv. dodatečný odklad povinné školní docházky. Škola nemá v žádném případě pravomoc vyřadit dítě a "vrátit do školky" bez souhlasu rodičů. Pojem "vrátit do školky" je zavádějící, ředitelka mateřské školy nemusí dítě z důvodu naplněné kapacity přijmout. Dítě by pak zůstávalo doma.