Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz rm.mach@gmail.com

                                                                                                                  V Kuřimi dne 15.4.2016

Č.j. 0389/2016ZŠJungmannova

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

zakázky malého rozsahu na dodavatele

„elektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“ a 10GN 2/1

Zadavatel:                 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813,

okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach

IČO 709 882 85

číslo účtu 27-9326280277/0100

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických :

Alena Špačková, vedoucí ŠJ, telefon 736607572

 

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a  montáž elektrického konvektomatu s užitnou kapacitou 20 GN1/1a zaškolení jeho obsluhy ve školní jídelně základní školy.

 

Další technická specifikace :

-          Najížděcí GN i s vozíkem do konvektomatu

-          Připojení k elektro

-          Automatika (nastavení programu)

-          Noční pečení

-          Pára 300C – 1300C

-          Příprava horkého vzduch  300C – 3000C

-          Příprava kombinace pára + vzduch  300C – 3000C

-          HACCP – mezipaměť

-          Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

 

Prohlídka na místě instalace nezbytná

 1. Konvektomat bude možné provozovat minimálně ve dvou režimech:
  • Manuální provoz
  • Provoz podle vlastních programů

 

 1. Provozní procesové režimy přístroje s  přednastavenými provozními režimy (využití samoobslužného intuitivního dotykového displeje plus ovladače)

1)      Předkrmy

2)      Masa

3)      Drůbež

4)      Ryby

5)      Zelenina

6)      Přílohy

7)      Moučníky

8)      Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

 

Funkce a vybavení přístroje:

 • Více bodová teplotní sonda měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu
 • Veškerá komunikace v českém jazyce s nápovědou obsluhy
 • Automatic interactive cooking systém
 • Centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu
 • Automatický mycí systém
 • Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí
 • Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování
 • Autorevers – automatické bržděné přepínání směru otáčení ventilátoru
 • Autodiagnostika závad
 • Vypínatelné vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům 
 • Integrovaná ruční sprcha s uzávěrem vody
 • Zobrazení nastavených a skutečných hodnot
 • Hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu
 • Časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu
 • Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří
 • Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
 • Výkyvný krycí plech ventilátoru se zajištěním z důvodů údržby
 • HACCP – mezipaměť
 • Stupeň krytí IPX5

Zadávací podklady:

-          podmínky výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Místo plnění, termín realizace:             

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže:                                   16. květen 2016

Předpokládaný termín dokončení dodávky a montáže nejpozději do:         31. květen 2016

 

Záruky za provedenou montáž budou poskytnuty v délce minimálně 36 měsíců.

 

Obchodní podmínky:

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo se zapracovanými obchodními podmínkami zadavatele specifikovanými touto výzvou.

V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikačních požadavků:

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje čestným prohlášením v krycím listu nabídky, které v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem právnické osoby, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za právnickou osobu.

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov, příspěvková organizace si vymiňuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, s kterým má být uzavřena smlouva.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění lze uskutečnit jen po telefonické domluvě s paní Alenou Špačkovou, vedoucí školní jídelny, telefon 736607572.

Požadavky na varianty nabídek :

Zadavatel připouští variantní řešení.

Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky :

Oceněný rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě – cena uvedena bez DPH, s vyčíslením DPH, cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena z kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

Zhotovitel uvede cenu za práce a dodávky, které podle jeho odborného názoru jsou nezbytné pro dokončení díla, ale předložený položkový soupis prací je neobsahuje, a k rozpočtu poté přiloží soupis těchto prací a dodávek. Pokud tak neučiní, má se za to, že oceněný rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla podle zadávacích podmínek.

Součástí cenové nabídky bude i prospekt k nabízenému stroji v českém jazyce.

Jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. To platí rovněž o cizojazyčných částech textu v listinách. Nesplnění této podmínky pro listiny, kterými uchazeč prokazuje splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií a kvalifikace, je důvodem pro vyřazení nabídky.

Podmínky pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek končí 6.5.2016 v 9.00 hodin.Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím České pošty nebo osobním převzetím v kanceláři Základní školy , Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

                                 

Nabídky, v uzavřených obálkách s označením  „NEOTEVÍRAT - zadávací řízeníelektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“a 10 GN 2/1, s razítkem odesílatele.

Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hodnotící kritéria :

Nabídky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

1)      80 % nejnižší nabídková cena s daní z přidané hodnoty

2)      10 % servis na dodávku zařízení

3)      10 % technická a softwarová vybavenost dodávky zařízení

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami :

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců.

Závěrečné informace:

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky může zadavatel zveřejnit pouze na profilu zadavatele.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je používat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky, takováto nabídka nebude hodnocena.

Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně de § 49 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Za zpracování Vaší cenové nabídky děkujeme!

 Mgr. Richard Mach – ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz rm.mach@gmail.com

                                                                                                                  V Kuřimi dne 15.4.2016

Č.j. 0389/2016ZŠJungmannova

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

zakázky malého rozsahu na dodavatele

„elektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“ a 10GN 2/1

Zadavatel:                 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813,

okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach

IČO 709 882 85

číslo účtu 27-9326280277/0100

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických :

Alena Špačková, vedoucí ŠJ, telefon 736607572

 

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a  montáž elektrického konvektomatu s užitnou kapacitou 20 GN1/1a zaškolení jeho obsluhy ve školní jídelně základní školy.

 

Další technická specifikace :

-          Najížděcí GN i s vozíkem do konvektomatu

-          Připojení k elektro

-          Automatika (nastavení programu)

-          Noční pečení

-          Pára 300C – 1300C

-          Příprava horkého vzduch  300C – 3000C

-          Příprava kombinace pára + vzduch  300C – 3000C

-          HACCP – mezipaměť

-          Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

 

Prohlídka na místě instalace nezbytná.

 

 1. Konvektomat bude možné provozovat minimálně ve dvou režimech:
  • Manuální provoz
  • Provoz podle vlastních programů

 

 1. Provozní procesové režimy přístroje s  přednastavenými provozními režimy (využití samoobslužného intuitivního dotykového displeje plus ovladače)

1)      Předkrmy

2)      Masa

3)      Drůbež

4)      Ryby

5)      Zelenina

6)      Přílohy

7)      Moučníky

8)      Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

 

Funkce a vybavení přístroje:

 • Více bodová teplotní sonda měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu
 • Veškerá komunikace v českém jazyce s nápovědou obsluhy
 • Automatic interactive cooking systém
 • Centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu
 • Automatický mycí systém
 • Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí
 • Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování
 • Autorevers – automatické bržděné přepínání směru otáčení ventilátoru
 • Autodiagnostika závad
 • Vypínatelné vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům 
 • Integrovaná ruční sprcha s uzávěrem vody
 • Zobrazení nastavených a skutečných hodnot
 • Hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu
 • Časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu
 • Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří
 • Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
 • Výkyvný krycí plech ventilátoru se zajištěním z důvodů údržby
 • HACCP – mezipaměť
 • Stupeň krytí IPX5

 

 

Zadávací podklady:

 

-          podmínky výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

 

Místo plnění, termín realizace:             

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže:                                   16. květen 2016

Předpokládaný termín dokončení dodávky a montáže nejpozději do:         31. květen 2016

 

Záruky za provedenou montáž budou poskytnuty v délce minimálně 36 měsíců.

 

Obchodní podmínky:

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo se zapracovanými obchodními podmínkami zadavatele specifikovanými touto výzvou.

V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikačních požadavků:

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje čestným prohlášením v krycím listu nabídky, které v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem právnické osoby, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za právnickou osobu.

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov, příspěvková organizace si vymiňuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, s kterým má být uzavřena smlouva.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění lze uskutečnit jen po telefonické domluvě s paní Alenou Špačkovou, vedoucí školní jídelny, telefon 736607572.

Požadavky na varianty nabídek :

Zadavatel připouští variantní řešení.

Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky :

Oceněný rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě – cena uvedena bez DPH, s vyčíslením DPH, cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena z kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

Zhotovitel uvede cenu za práce a dodávky, které podle jeho odborného názoru jsou nezbytné pro dokončení díla, ale předložený položkový soupis prací je neobsahuje, a k rozpočtu poté přiloží soupis těchto prací a dodávek. Pokud tak neučiní, má se za to, že oceněný rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla podle zadávacích podmínek.

Součástí cenové nabídky bude i prospekt k nabízenému stroji v českém jazyce.

Jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. To platí rovněž o cizojazyčných částech textu v listinách. Nesplnění této podmínky pro listiny, kterými uchazeč prokazuje splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií a kvalifikace, je důvodem pro vyřazení nabídky.

Podmínky pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek končí 6.5.2016 v 9.00 hodin.Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím České pošty nebo osobním převzetím v kanceláři Základní školy , Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

                                 

Nabídky, v uzavřených obálkách s označením  „NEOTEVÍRAT - zadávací řízeníelektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“a 10 GN 2/1, s razítkem odesílatele.

Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hodnotící kritéria :

Nabídky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

1)      80 % nejnižší nabídková cena s daní z přidané hodnoty

2)      10 % servis na dodávku zařízení

3)      10 % technická a softwarová vybavenost dodávky zařízení

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami :

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců.

Závěrečné informace:

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky může zadavatel zveřejnit pouze na profilu zadavatele.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je používat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky, takováto nabídka nebude hodnocena.

Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně de § 49 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

 

 

Za zpracování Vaší cenové nabídky děkujeme!

 

 

 

Mgr. Richard Mach – ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach , telefon + 420 541 230 342 , + 420736607573

IČO – 70988285 , č.ú. 27-9326280277/0100 www.zskj.cz rm.mach@gmail.com

                                                                                                                  V Kuřimi dne 15.4.2016

Č.j. 0389/2016ZŠJungmannova

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

zakázky malého rozsahu na dodavatele

„elektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“ a 10GN 2/1

Zadavatel:                 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813,

okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statutární orgán Mgr. Richard Mach

IČO 709 882 85

číslo účtu 27-9326280277/0100

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických :

Alena Špačková, vedoucí ŠJ, telefon 736607572

 

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka a  montáž elektrického konvektomatu s užitnou kapacitou 20 GN1/1a zaškolení jeho obsluhy ve školní jídelně základní školy.

 

Další technická specifikace :

-          Najížděcí GN i s vozíkem do konvektomatu

-          Připojení k elektro

-          Automatika (nastavení programu)

-          Noční pečení

-          Pára 300C – 1300C

-          Příprava horkého vzduch  300C – 3000C

-          Příprava kombinace pára + vzduch  300C – 3000C

-          HACCP – mezipaměť

-          Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami

 

Prohlídka na místě instalace nezbytná.

 

 1. Konvektomat bude možné provozovat minimálně ve dvou režimech:
  • Manuální provoz
  • Provoz podle vlastních programů

 

 1. Provozní procesové režimy přístroje s  přednastavenými provozními režimy (využití samoobslužného intuitivního dotykového displeje plus ovladače)

1)      Předkrmy

2)      Masa

3)      Drůbež

4)      Ryby

5)      Zelenina

6)      Přílohy

7)      Moučníky

8)      Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů

 

Funkce a vybavení přístroje:

 • Více bodová teplotní sonda měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu
 • Veškerá komunikace v českém jazyce s nápovědou obsluhy
 • Automatic interactive cooking systém
 • Centrální ovladač s jediným krokem po potvrzování výběru jednotlivých kroků programu
 • Automatický mycí systém
 • Předehřátí, zchlazení, příprava ideálního klima u jednotlivých funkcí
 • Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji a úprav regenerace a vaření a pečení a grilování
 • Autorevers – automatické bržděné přepínání směru otáčení ventilátoru
 • Autodiagnostika závad
 • Vypínatelné vnitřní halogenové osvětlení odolné proti teplotním šokům 
 • Integrovaná ruční sprcha s uzávěrem vody
 • Zobrazení nastavených a skutečných hodnot
 • Hodiny na přístroji s ukazatelem reálného času ve 24 hodinovém režimu
 • Časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu
 • Klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří
 • Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
 • Výkyvný krycí plech ventilátoru se zajištěním z důvodů údržby
 • HACCP – mezipaměť
 • Stupeň krytí IPX5

 

 

Zadávací podklady:

 

-          podmínky výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace

 

Místo plnění, termín realizace:             

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Předpokládaný termín zahájení dodávky a montáže:                                   16. květen 2016

Předpokládaný termín dokončení dodávky a montáže nejpozději do:         31. květen 2016

 

Záruky za provedenou montáž budou poskytnuty v délce minimálně 36 měsíců.

 

Obchodní podmínky:

Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo se zapracovanými obchodními podmínkami zadavatele specifikovanými touto výzvou.

V návrhu smlouvy musí být doplněny veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Požadavky na prokázání kvalifikačních požadavků:

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje čestným prohlášením v krycím listu nabídky, které v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem právnické osoby, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za právnickou osobu.

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov, příspěvková organizace si vymiňuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, s kterým má být uzavřena smlouva.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění lze uskutečnit jen po telefonické domluvě s paní Alenou Špačkovou, vedoucí školní jídelny, telefon 736607572.

Požadavky na varianty nabídek :

Zadavatel připouští variantní řešení.

Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky :

Oceněný rozpočet navrhovaných prací a dodávek dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě – cena uvedena bez DPH, s vyčíslením DPH, cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých. Nabídková cena za zakázku bude stanovena jako celková cena z kompletní realizaci zakázky v rozsahu definovaném zadavatelem, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřen razítkem.

Zhotovitel uvede cenu za práce a dodávky, které podle jeho odborného názoru jsou nezbytné pro dokončení díla, ale předložený položkový soupis prací je neobsahuje, a k rozpočtu poté přiloží soupis těchto prací a dodávek. Pokud tak neučiní, má se za to, že oceněný rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky nezbytné k řádnému dokončení díla podle zadávacích podmínek.

Součástí cenové nabídky bude i prospekt k nabízenému stroji v českém jazyce.

Jazykem veřejné zakázky je výlučně český jazyk. K veškerým listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. To platí rovněž o cizojazyčných částech textu v listinách. Nesplnění této podmínky pro listiny, kterými uchazeč prokazuje splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií a kvalifikace, je důvodem pro vyřazení nabídky.

Podmínky pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek končí 6.5.2016 v 9.00 hodin.Rozhodujícím pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím České pošty nebo osobním převzetím v kanceláři Základní školy , Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

                                 

Nabídky, v uzavřených obálkách s označením  „NEOTEVÍRAT - zadávací řízeníelektrický konvektomat s užitnou kapacitou 20 GN1/1“a 10 GN 2/1, s razítkem odesílatele.

Nesplnění těchto podmínek ze strany uchazeče vede k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hodnotící kritéria :

Nabídky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

1)      80 % nejnižší nabídková cena s daní z přidané hodnoty

2)      10 % servis na dodávku zařízení

3)      10 % technická a softwarová vybavenost dodávky zařízení

 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami :

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců.

Závěrečné informace:

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky může zadavatel zveřejnit pouze na profilu zadavatele.

Náklady uchazeče spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je používat jen pro účely tohoto výběrového řízení.

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyřazení nabídky, takováto nabídka nebude hodnocena.

Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce a to přiměřeně de § 49 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

 

 

Za zpracování Vaší cenové nabídky děkujeme!

 

 

 

Mgr. Richard Mach – ředitel školy